luns, 30 de setembro de 2013

I Certamen de microrrelatos "Una nueva vida"


Esta asociación pone en marcha el I Certamen "Una nueva vida" dirigido a colectivos desfavorecidos y de difícil inserción socio-laboral.

xoves, 5 de setembro de 2013

I ANTOLOXÍA GALEGA DE RELATO CURTO


Bases:

Os textos en prosa (microrrelatos, vivencias, etc) deberán ser orixinais, inéditos e de temática libre. Deberán estar escritos en galego.

Poderán presentarse todos os autores/as con domicilio no territorio español e sen límite de idade.

Cada autor/a poderá presentar un máximo de tres textos, escritos en galego, dos cales o xurado só poderá seleccionar un se reúne a calidade suficiente.

Os textos terán unha extensión mínima de 100 palabras e máxima de 300. Estarán escritos en Times New Roman, de tamaño 12 pt. e interliñado de 1,5 liñas.

Os textos enviaranse en arquivos en formato DOC ou en ODT ao correo electrónico: asociacion.estudos@gmail.com

Enviaranse dous arquivos adxuntos nun só correo:

1. Denominado DATOS onde figurarán os datos do/a participante: pseudónimo, nome e apelidos, DNI, correo electrónico, enderezo postal e teléfono.

2. Denominado TEXTOS no que figurará o/os texto/s, o/os título/s e el pseudónimo empregado.

O prazo de envío dos textos finalizará o 10 de outubro de 2013.

O xurado, formado por filólogos e escritores, seleccionará os mellores textos (un por autor/a) de entre todos os presentados. O xurado valorará, entre outros: a orixinalidade, a estruturación, a narración e a expresión. A deliberación do xurado darase a coñecer en decembro  de 2013 en: http://asociacionestudosuniversitarios.blogspot.com.es/

O obxectivo final desta antoloxía consistirá na súa publicación nun libro.

10º Esta entidade publicará unha antoloxía cos mellores textos presentados compartindo os gastos cos autores seleccionados. Para a publicación do libro, cada autor/a seleccionado/a deberá colaborar cunha pequena achega de 15 euros, en concepto de gastos de edición e publicación, máis 5 euros de gastos de envío da obra. Cada autor/a recibirá no seu domicilio un libro no que aparecerá o seu trabajo. Esta fórmula fai posible que cada seleccionado poida ao fin ver a súa obra publicada nun libro do que se dará público coñecemento e posibilita  poder levar a cabo así esta iniciativa literaria.

11º A obra será propiedade da entidade organizadora, polo que los autores aceptan ceder todos os seus dereitos.

12º A antoloxía poderá quedar deserta se non se alcanza unha calidade mínima, incluída a publicación. As decisións adoptadas polo xurado serán inapelables en todos os casos.

13º A participación na antoloxía implica a aceptación das bases, cuxa interpretación é responsabilidade da organización do certame.

14º Ante o elevado numero de participantes en anteriores convocatorias, só se manterá correspondencia coas persoas  participantes seleccionadas e só se lles enviará a elas a certificación de coautor/a da antoloxía.

15º Os datos persoais só serán coñecidos pola organización da antoloxía, quen garantiza o anonimato dos textos durante todo o proceso de selección e serán obxecto de tratamento automatizado no ficheiro da Asociación cuxa finalidade é a xestión e control dos traballos seleccionados. Os seus datos persoais non serán comunicados ou cedidos a terceiros. O/a interesado/a poderá revogar o seu consentimento así como exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no correo:  asociacion.estudos@gmail.com

I ANTOLOGÍA INTERNACIONAL DE RELATO BREVE CONTEMPORÁNEO


Bases:

Los textos en prosa (microrrelatos, vivencias, etc) deberán ser originales, inéditos y de temática libre. Deberán estar escritos en español.

Podrán presentarse todos los autores/as, sin limite de edad, con domicilio en territorio español.

Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres textos, escritos en gallego o en español, de los cuales el jurado sólo podrá seleccionar uno si reúne la calidad suficiente.

Los textos tendrán una extensión mínima de 100 palabras y máxima de 300. Estarán escritos en Times New Roman, de tamaño 12 pt. e interlineado de 1,5 líneas.

Los textos se enviarán en archivos en formato DOC o en ODT a la dirección de correo: asociacion.estudos@gmail.com

Se enviarán dos archivos adjuntos en un sólo correo:

1. Denominado DATOS donde figurarán los datos del participante: pseudónimo, nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, dirección postal y teléfono.

2. Denominado TEXTOS en el que figurará el/los textos/s, el/los título/s y el pseudónimo utilizado.

El plazo de envío de los textos finalizará el 10 de octubre de 2013.

El jurado, formado por filólogos y escritores, seleccionará los mejores textos (uno por autor/a) de entre todos los presentados. El jurado valorará, entre otros: la originalidad, la estructuración, la narración y la expresión. La deliberación del jurado se dará a conocer en diciembre  de 2013 en: http://asociacionestudosuniversitarios.blogspot.com.es/

El objetivo final de esta antología consistirá en su publicación en un libro.

10º Esta entidad publicará una antología con los mejores textos presentados compartiendo los gastos con los autores seleccionados. Para la publicación del libro, cada autor/a seleccionado/a deberá colaborar con una pequeña aportación de 15 euros, en concepto de gastos de edición y publicación, más 5 euros de gastos de envio de la obra. Cada autor/a recibirá en su domicilio un libro en el que aparecerá su trabajo. Esta fórmula hace posible que cada seleccionado pueda al fin ver su obra publicada en un libro del que se dará público conocimiento y posibilita  poder llevar a cabo así esta iniciativa literaria.

11º La obra será propiedad de la entidad organizadora, por lo que los autores aceptan ceder todos sus derechos.

12º La antología podrá quedar desierta si no se alcanza una calidad mínima, incluida la publicación. Las decisiones adoptadas por el jurado serán inapelables en todos los casos.

13º La participación en la antología implica la aceptación de las bases, cuya interpretación es responsabilidad de la organización del certamen.

14º Ante el elevado numero de participantes de anteriores convocatorias, sólo se mantendrá correspondencia con las  personas participantes seleccionadas y sólo se les enviará a ellas la certificación de coautor/a de la antología.

15º Los datos personales sólo serán conocidos por la organización de la antología, quien garantiza el anonimato de los textos durante todo el proceso de selección y serán objeto de tratamiento automatizado en el fichero de la Asociación cuya finalidad es la gestión y control de los trabajos seleccionados. Sus datos personales no serán comunicados o cedidos a terceros. El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de correo  asociacion.estudos@gmail.com