xoves, 5 de setembro de 2013

I ANTOLOXÍA GALEGA DE RELATO CURTO


Bases:

Os textos en prosa (microrrelatos, vivencias, etc) deberán ser orixinais, inéditos e de temática libre. Deberán estar escritos en galego.

Poderán presentarse todos os autores/as con domicilio no territorio español e sen límite de idade.

Cada autor/a poderá presentar un máximo de tres textos, escritos en galego, dos cales o xurado só poderá seleccionar un se reúne a calidade suficiente.

Os textos terán unha extensión mínima de 100 palabras e máxima de 300. Estarán escritos en Times New Roman, de tamaño 12 pt. e interliñado de 1,5 liñas.

Os textos enviaranse en arquivos en formato DOC ou en ODT ao correo electrónico: asociacion.estudos@gmail.com

Enviaranse dous arquivos adxuntos nun só correo:

1. Denominado DATOS onde figurarán os datos do/a participante: pseudónimo, nome e apelidos, DNI, correo electrónico, enderezo postal e teléfono.

2. Denominado TEXTOS no que figurará o/os texto/s, o/os título/s e el pseudónimo empregado.

O prazo de envío dos textos finalizará o 10 de outubro de 2013.

O xurado, formado por filólogos e escritores, seleccionará os mellores textos (un por autor/a) de entre todos os presentados. O xurado valorará, entre outros: a orixinalidade, a estruturación, a narración e a expresión. A deliberación do xurado darase a coñecer en decembro  de 2013 en: http://asociacionestudosuniversitarios.blogspot.com.es/

O obxectivo final desta antoloxía consistirá na súa publicación nun libro.

10º Esta entidade publicará unha antoloxía cos mellores textos presentados compartindo os gastos cos autores seleccionados. Para a publicación do libro, cada autor/a seleccionado/a deberá colaborar cunha pequena achega de 15 euros, en concepto de gastos de edición e publicación, máis 5 euros de gastos de envío da obra. Cada autor/a recibirá no seu domicilio un libro no que aparecerá o seu trabajo. Esta fórmula fai posible que cada seleccionado poida ao fin ver a súa obra publicada nun libro do que se dará público coñecemento e posibilita  poder levar a cabo así esta iniciativa literaria.

11º A obra será propiedade da entidade organizadora, polo que los autores aceptan ceder todos os seus dereitos.

12º A antoloxía poderá quedar deserta se non se alcanza unha calidade mínima, incluída a publicación. As decisións adoptadas polo xurado serán inapelables en todos os casos.

13º A participación na antoloxía implica a aceptación das bases, cuxa interpretación é responsabilidade da organización do certame.

14º Ante o elevado numero de participantes en anteriores convocatorias, só se manterá correspondencia coas persoas  participantes seleccionadas e só se lles enviará a elas a certificación de coautor/a da antoloxía.

15º Os datos persoais só serán coñecidos pola organización da antoloxía, quen garantiza o anonimato dos textos durante todo o proceso de selección e serán obxecto de tratamento automatizado no ficheiro da Asociación cuxa finalidade é a xestión e control dos traballos seleccionados. Os seus datos persoais non serán comunicados ou cedidos a terceiros. O/a interesado/a poderá revogar o seu consentimento así como exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no correo:  asociacion.estudos@gmail.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario